Tên miền được chuyển về https://tinsoftproxy.com/, Hệ thống API vẫn giữ nguyên đường dẫn cũ.

Tự động chuyển hướng sau 5s!